Won't you win ask for watching videos?

Won’t you win ask for watching videos?

There is no more watching videos to earn ASK.
All of the ASK you earned before is still in your wallet on the new Permission Marketplace.

1 Like

Các bạn không cho xem video kiếm ASK thì các bạn đẫ đi ngược lại những gì các bạn đã nói.
Tất cả sẽ rời bỏ dự án của bạn tôi tin chắc nó sẽ như vậy

Я так понял 1.5 года на ветер или как получить $$$$ потому что я не вехал зачем вобще етот токен?

1 Like

Vui lòng kiểm tra whitepaper của chúng tôi, đặc biệt là trang 3 và 4. Nhiệm vụ của công ty là tạo điều kiện cho các mối quan hệ đáng tin cậy và có lợi giữa khách hàng và người bán (thương hiệu). chúng ta sẽ làm bằng cách nào?

Bước đầu tiên là xây dựng hệ thống trả tiền cho người dùng để tương tác với nội dung.
Chúng tôi mã hóa tất cả dữ liệu khi chúng tôi lưu trữ hoặc khi chúng tôi di chuyển nó. Đối với dữ liệu người dùng, chúng tôi triển khai cơ sở hạ tầng khóa chung / khóa riêng bằng AES 256. Khóa riêng chỉ được biết đến với người dùng. Dữ liệu của bạn được bảo vệ khỏi tin tặc và người bán tham nhũng.

Giống như tôi đã nói ở trên, một nửa nhiệm vụ của chúng tôi là mang lại lợi ích cho các thương hiệu và người bán. Họ mất hàng tỷ đô la mỗi năm cho các nhấp chuột giả, bot và quảng cáo không hiệu quả.

Người bán sẽ được hưởng lợi từ Permission.io chỉ bằng cách dành những nỗ lực của họ để tìm kiếm khách hàng thực sự, có uy tín.

Họ đền bù cho bạn về giá trị của bạn như một khách hàng. Nếu tất cả những gì bạn muốn làm là nhấp vào nút và nhận mã thông báo, bạn sẽ không đóng góp bất kỳ giá trị nào cho thị trường. Là nó bắt đầu có ý nghĩa?

1 Like

Возможность тратить ваши ASK находится в стадии разработки. Вскоре, как написано в блоге. Будьте в курсе на этом форуме.

Hello my friends, would you like to know when we can spend the ASK?

As it says on the website, Spend ASK is coming soon!

1 Like

I see, but this still this year?

So there won’t be a soft wallet where we can exchange ASK crypto?

You have a wallet in Permission and you can use Trezor now. We will add new wallets when they support ASK.