Will ASK be mineable


#1

Helloo Dev and Team.

Will ASK token be mineable? What category of cryptocurrency does it falls on, since it has its own blockchain and explorer.


#2

No, the token is pre-mined with a set supply.


#3

Ok. Thanks for the prompt respond.


#4

Nếu mã thông báo được đặt trước, vậy nó quy đổi ra giá trị đồng tiền nào? Và tỷ lệ quy đổi là bao nhiêu? Cảm ơn!


#5

Chúng tôi vẫn đang trên testnet vào thời điểm này.

Bitcoin cũng có nguồn cung cấp cố định và nhiều mã khác.


#6

Cảm ơn đã hồi đáp!:smiling_face_with_three_hearts: