What can I do when my account is suspended?

Bạn có thể cần phải đăng xuất và đăng nhập lại

Tài khoản của bạn đã được khôi phục để hoạt động.
Bạn có thể cần phải đăng xuất và đăng nhập lại để xem sự thay đổi.

1 Like

Lại đăng nhập mấy lần rồi

Cảm ơn Cảm ơn Mray Hi

Hãy thử đăng xuất rồi xóa bộ nhớ cache của trình duyệt

Why was my account suspended?

I didn’t do anything wrong

Let me know why.

afi8ico@gmail.com<- account

Sent you a private message

Xin xét xem email binhbuon2000@gmail.com

xin xét xem email : duongnguyen93hl@gmail.com

xin xét xem email: trongbinh.divvee.hl@gmail.com

Bạn chỉ cần cho tôi ba địa chỉ email. Điều khoản dịch vụ của chúng tôi cho biết bạn chỉ có thể có một tài khoản.

hi mray why my account is suspended my mail is :ilker86ist@gmail.com
can you check again please,I did not do anything wrong

Sent you a private message

bạn xem xét giúp tôi Tôi không vi phạm các điều khoản dịch vụ của dự án. Tôi đã đăng ký và chỉ sử dụng một tài khoản để xem video và giới thiệu người tham gia. Làm ơn giúp tôi.
E-mail: hoangducanh1721994@gmail.com

bạn xem xét giúp tôi Tôi không vi phạm các điều khoản dịch vụ của dự án. Tôi đã đăng ký và chỉ sử dụng một tài khoản để xem video và giới thiệu người tham gia. Làm ơn giúp tôi.
E-mail: binhbuon2000@gmail.com

bạn xem xét giúp tôi Tôi không vi phạm các điều khoản dịch vụ của dự án. Tôi đã đăng ký và chỉ sử dụng một tài khoản để xem video và giới thiệu người tham gia. Làm ơn giúp tôi.
E-mail: duongnguyen93hl@gmail.com

bạn xem xét giúp tôi Tôi không vi phạm các điều khoản dịch vụ của dự án. Tôi đã đăng ký và chỉ sử dụng một tài khoản để xem video và giới thiệu người tham gia. Làm ơn giúp tôi.
E-mail: trongbinh.divvee.hl@gmail.com

If you created fake referrals, don’t ask me why your account is suspended. You know why.

Nếu bạn đã tạo các lượt giới thiệu giả, đừng hỏi tôi tại sao tài khoản của bạn bị treo. Bạn biết tại sao mà.

Если вы создали поддельные рефералы, не спрашивайте меня, почему ваша учетная запись заблокирована. Ты знаешь почему.

Hi Mray!
My account is suspended but for unknown reasons ??
I only log in and watch provider videos.
Thanks for taking the time for me!
Email: michodgreat@gmail.com

Sent you a private message