Watching videos and receiving no credit


#1

i just watched 4 videos and received no credit it tells me that i have to stay on the page to receive credit, but nothing happens


#2

Just discovered the problem and it is being fixed now! Thank you!


#4

I didn’t get anything for watching either.Payments do not work!


#5

Khi để dịch sang ngôn ngữ của mình tôi cũng không nhận được gì. Nhưng khi để về ngôn ngữ ban đầu thì lại hiển thị đầy đủ.


#6

У меня все работает ! все отлично!


#7

Bạn để giao diện tiếng anh rồi vào xem thử xem có đc k. Mình hay làm thế và có hiện điểm.