Two Factor Authentication is a problem for referral link


#1

Hello, I think the Two Factor Authentication is a problem, because when we share the links on social media, the people who sign up do not set the Two Factor Authentication, because all the people are lazy by nature, even if you write that you have to set them they don’t make this activity.

I suggest checking only the IP address, otherwise people don’t share their referral links, because this becomes a waste of time. All of us look the videos to earn the cryptocurrency ASK and stop.


#2

I agree for some reason most people just can’t comprehend 2FA and if they persists with it being mandatory they are just going to lose viewers.
there must be another way…


#3

Vậy thì những người đó sẽ không thể tham gia. Vì 2fa sẽ bảo vệ tài khoản của họ. Nếu thực sự muốn họ sẽ tìm hiểu và thực hiện được. Thiết lập 2fa không khó với phần lớn mọi người.


#4

@taurus1983 @CryptoNuggz
We removed that barrier when we launched the new referral program a couple weeks ago. You earn 100 ASK as soon as your referral completes their profile, which they must do if they want to start earning.


#5

Hi, this is a good news, I made 6 subscribers with my referral link sharing on Facebook. :slight_smile:


#6

Tôi vẫn thik 2500 hơn 100 cho mỗi lượt.


#7

NICE! If they each watch 2 Permission videos, that’s already 60 tokens for you!


#8

Bạn cũng sẽ nhận thấy rằng các khoản thanh toán cho mỗi video lớn hơn nhiều. Nhiều video trả cho bạn 20-38 mã thông báo, trong khi trước đó nó nằm trong phạm vi 5 - 20. Ngoài ra, tư cách thành viên Permission đã tăng lên rất nhiều, vì vậy tôi chắc chắn bạn có thể hiểu tại sao chúng ta không thể giữ phần thưởng 2500 mãi mãi.