Tôi không tìm thấy ví của tôi trên permission


#1

Tôi không tìm thấy ví của tôi trên permission


#2

Các ví trong Giấy phép là ví thử nghiệm. Vui lòng đọc FAQ


#3

vâng! Cảm ơn bạn, tôi sẽ xem lại các vấn đề khi Đăng tải video…