Taij Sao ASK của tôi lai biến mất khỏi tài khoản?

#1

Tại sao ASK của tôi lại biến mất khỏi tài khoản

#2

Bạn đã kiểm tra ví Quyền của bạn chưa?