Tại sạo không hiện đồng ASK

Tôi đã kiếm được rất nhiều ASK nhưng tại sao bây giờ chỉ hiện là 0 vậy

Nhấp vào liên kết ví. ASK của bạn là trong ví của bạn bây giờ. Số dư chờ xử lý chỉ dành cho ASK chưa tự động chuyển sang ví của bạn.

1 Like