No more 2fa to login - please read


#1

We have reset EVERYONE’S 2FA.

Please read the following thread for details:


pinned globally #2

#4

Thanks for the update :slight_smile:


#5

Great, I can login now.
Thanks


#7

Không biết thay đổi này có ảnh hưởng gì tới điểm thưởng của các giới thiệu trước đây không @mray?
Trường hợp các tài khoản đã xác nhận 2fa nhưng giờ chưa (hoặc không) xác nhận lại người giới thiệu có bị giảm ask?


#8

Cảm ơn bạn đã hỏi thăm! Tôi cần làm rõ cho mọi người. Người giới thiệu của bạn sẽ cần phải hoàn thành hồ sơ của họ để bạn nhận được tiền thưởng giới thiệu ngay bây giờ. Điều này sẽ làm cho nó dễ dàng hơn nhiều, vì hồ sơ được yêu cầu để kiếm tiền!


#9

Hồ sơ đã hoàn thành và giờ các bạn xóa bỏ nó rồi yêu cầu làm lại. :disappointed::disappointed:


#10

Bạn cần phải cần xóa tên cũ, người dùng tài khoản trong tài khoản của 2FA, và gỡ bỏ QR để thêm nó back.


#11

Mình biết phải làm gì để xác nhận 2fa. Chỉ là không phải dễ dàng để gặp tất cả những người mình đã giới thiệu trước đây.
Chắc mình sẽ không được tính tới 50% hoặc hơn nữa những lượt giới thiệu đã từng là không gian lận.


#12

Nếu họ hoàn thành 2FA, bạn đã được trả tiền. Nếu họ không, họ sẽ phải hoàn thành hồ sơ của họ khi họ đăng nhập và sau đó bạn sẽ được trả tiền.


#13

Chính xác là như vậy. Chỉ mong quá trình xóa 2fa để thiết lập lại không lặp lại nhiều lần.
Còn vấn đề về hồ sơ cá nhân. Mình cập nhật đúng nhưng ngày sinh hiển thị không chính xác (sớm hơn 1 ngày)


#14

I can’t log into my account. I’m being transferred to a new registration. I don’t understand anything? Do I need to fill this out again?


#15

Đọc lại cái tiêu đề cùng nội dung đi bạn.
Bạn cần cập nhật lại thông tin và thiết lập lại 2fa


#16

I don’t understand what you wrote. Write in English.


#17

Re-read the title and content.
You need to update the information and reset 2fa


#18

You need to complete your profile again, yes. We also HIGHLY suggest you set up 2FA.


#19

Does it mean setting up 2FA is important but a matter of the user’s choice?


#20

Hello, please why can’t I login to my account.i have been trying to login today but couldn’t.I requested for lost password but I did not receive any mails


#21

I will reiterate over and over, if you do not set up 2FA you are risking your tokens and, if you lose them, we CANNOT help you get them back.
There is no insurance for cryptocurrency except for good security measures.


#22

Clear your browser cache, then try to login.