Niềm tin cho mọi người


#1

Giới thiệu cho mọi người thì rất dễ. Nhưng để mọi người tin và đăng kí thì khó quá. Mình không có gì ngoài niềm tin khi đi giới thiệu cả.
Nếu có một cơ sở vững chắc thì việc này sẽ dễ hơn rất nhiều. Mọi người thường quan tâm đến kết quả thực tế hơn.


#2

Chúng tôi không yêu cầu sự tin tưởng. Họ không cho chúng tôi tiền … chỉ kiếm tiền. Nếu họ sẽ đăng ký bất kỳ ứng dụng miễn phí nào khác, tại sao sự tin tưởng lại là vấn đề với Permission.io?