Người dùng có thể bán hàng trên permission không

Tài khoản người dùng có thể bán hàng (giống như việc mua hàng) trên permission không? Có thể bán hàng cho bên thứ 3 như Amazon, Ebay,…? Hay chỉ được mua hàng để nhận ASK?

Người dùng điều hành các cửa hàng trực tuyến có thể có thể bán hàng hóa của họ trên Giấy phép. Ngay bây giờ, chúng tôi đang làm việc với các thương nhân có cửa hàng trên Shopify và làm việc để thêm nhiều tích hợp.