Khi nào thì chương trình giới thiệu thành viên mới bắt đầu