I can not login into the account


#1

I have registered but cannot logir


#2

I need more information to help.
Are you getting an error? What does it say or what happens when you try to login?


#3

Tôi mất diện thoại di động giờ tôi không thể đăng nhập xin vui lòng giúp đỡ


#4

Bạn gửi kèm ảnh màn hình báo không đăng nhập sẽ giúp cho việc hỗ trợ dễ dàng hơn.


#5

đây ạ mình viêt mã 2fa nhưng cứ báo lỗi