How to transfer a ASK to money


#1

Hi, im new to permission and i just want to ask how to withdraw my token. Thank you.


#2

Hiện nay, ASK chưa có giá trị gì, vì thế chưa thể chỉ định chuyển. Permission.io thông báo cuối năm 2018 sẽ chuyển qua mainnet, lúc đó bạn có thể chuyển đến các ví điện tử, hay ngân hàng mà permission.io có liên kết.
Hãy kiên nhẫn làm việc để chào đón thành công!


#3

Can we get a translator button in this forum ? or where can i get a translator? Thanks


#4

Bạn thử mở dịch thuật tự động các website trên thiết bị truy cập của bạn. Nó sẽ dịch permission.io tự động.
Vui!


#5

Please read the FAQs or any number of the other threads asking the same question.

https://forum.permission.io/c/faq


#6

Geek ist ein guter Übersetzer


#7

Дорогой друг! вы для начала зарабатываете ASK они ваши ЭТО ЗАПОМНИТЕ!!! Мы находимся в тестовом режиме ! И я вас мой друг уверяю что мы это все находим как настоящий бизнес!