How To Solve Log Out Issue

Hello management.

Please how can we Solve “You were automatically logged out. It appears you logged in with another device.”

When the device or computer is not accessible or stolen?

Your prompt response will be highly appreciated.
Warm regards.

When you log in on a new device, check the “Remember this device” box.
That will keep you logged in on that device until you clear your cookies or log in on another device.

Đã lâu không cập nhật tin tức về sự phát triển của Permission cho cộng đồng biết.
Rất nhiều đã bỏ dự án của bạn rồi?

Phát triển cần có thời gian! Chúng tôi sẽ có tin tức lớn trong một vài tuần.

dự án cần người quảng bá, nhưng hiện nay những người mời người chơi và quảng bá đều bị đình chỉ
thế nên sẽ chìm ở các diễn đàn thôi
điều đó là dễ hiểu
trừ khi dự án lên sàn và tạo thu nhập tốt cho người dùng

1 Like

I tried your suggestion, but it says “an error occupied while trying to authorize this device”.

Try logging out of Permission. Clear your browser cache, then log back in.

1 Like