Get into the wallet

what’s wrong ?
Why the wallet does not open!!!

2 Likes

Log out and log in back again. It should work.

5 Likes

fixed
Thank you :+1::+1::+1::+1::+1::+1::+1::+1::+1::+1:

2 Likes

Bạn chưa cập nhật profile. Bạn cần vào đó và bổ xung đầy đủ thông tin trước khi bắt đầu