Đề xuất các hội nhóm cùng sở thích


#1

Việc truy cập Permission để coi quảng cáo chỉ chiếm ít thời gian trong ngày, vì ít quảng cáo trả tiền. Người dùng còn bị hấp dẫn bởi các diễn đàn xã hội khác đáng quan tâm, nên nếu có một icon gruop để họ tham gia các vấn đề văn hóa, xã hội cùng quan tâm, thì sẽ nhắc nhở nhiều lượt truy cập và lan tỏa nhanh hơn, rộng hơn dự án này.
Hiện nay, chú ý về thu nhập thì ít ỏi và chưa định giá trị, sẽ khó hấp dẫn người dùng truy cập và lưu lại thời gian dài trên permission. Mong mọi người góp ý bổ sung.:đỏ mặt:


#2

Vì ASK được permission cam kết không thương mại hóa, nó được xem là “giá trị công lao động” để quy đổi ra giá trị đồng tiền khác, hàng hóa khác. Nên cần các gruops cộng đồng sở thích để thu hút, kích hoạt khách hàng tiềm năng (trong nhóm người dùng) có thể phù hợp với sản phẩm quảng cáo mà permission đăng tải, thay cho một sàn giao dịch mua bán ASK.:cười: @thithamhp @Tuyen @Ngoc_Le


#3

ý tưởng hay, nhưng chắc rắc rối cho dung lượng và bộ nhớ nguồn!!!


#4

Vâng, tôi cũng nghĩ vậy.