Bản chính thức là thời gian khi nào?

#1

Bạn có thể cho biết chính xác thời gian chạy bản chính thức không

2 Likes
#2

Người biết sẽ k trả lời. :slight_smile:

1 Like
#3

Chào hai người anh em nhé! Có ai biết điều gì sắp diễn ra không

#4

Chúng tôi sẽ thông báo ra mắt mainnet ngay khi chúng tôi có ngày chính thức.

2 Likes