2fa help me please


#1


#2

Tài khoản của tôi cũng bị vậy không đăng nhập được xin hay giup tôi


#3

Log out of Permission
Clear browser cache
Log in again.

if that doesn’t work , please try resetting your password


#4

Xin vui lòng kiểm tra tài khoản : dohuythaoxc@gmail.com giúp tôi không đăng nhập đước[quote=“mray, post:3, topic:3243”]
browser
[/quote]


#5

Nếu bạn đặt lại mật khẩu, bạn sẽ nhận được email mà bạn cần nhấp.


#6

Xin vui lòng kiểm tra tài khoản tôi không đang nhập được