2fa help me please

#1

2 Likes
#2

Tài khoản của tôi cũng bị vậy không đăng nhập được xin hay giup tôi

#3

Log out of Permission
Clear browser cache
Log in again.

if that doesn’t work , please try resetting your password

2 Likes
#4

Xin vui lòng kiểm tra tài khoản : dohuythaoxc@gmail.com giúp tôi không đăng nhập đước[quote=“mray, post:3, topic:3243”]
browser
[/quote]

#5

Nếu bạn đặt lại mật khẩu, bạn sẽ nhận được email mà bạn cần nhấp.

2 Likes
#6

Xin vui lòng kiểm tra tài khoản tôi không đang nhập được

#7

Xin lỗi vì hồi âm muộn. Tôi đã không nhận được thông báo này. Bạn phải nhập cùng mã gồm 6 chữ số mà ứng dụng 2FA của bạn đang hiển thị. Họ thay đổi cứ sau 26 giây, vì vậy hãy nhanh chóng về nó.